Pomoc a podpora

Často kladené dotazy

+ -

Kdy a jak mi budou vráceny peníze za vrácené zboží?

Hned, jak se zboží k nám dostane zpět, dojde k jeho kontrole našimi zaměstnanci a pokud je zboží v pořádku, nejpozději do 15 dnů od doručení k nám (obvykle je tato doba kratší) vám zašleme peníze na účet, který uvádíte na protokolu pro vrácení zboží. Proto je důležité, důkladně zkontrolovat číslo účtu, který uvádíte, aby peníze přišly tam, kam mají.

+ -

Jak probíhá vrácení zboží?

Pokud vám přijde zboží, se kterým nejste spokojeni, pečlivě ho prosím zabalte spolu s visačkou a protokolem pro vrácení, který si můžete stáhnout přímo zde: Protokol. V protokolu vypište všechny požadované informace, uveďte číslo účtu ve klasickém tvaru a přibalte jej do balíku s vráceným zbožím. Balík doporučujeme poslat DOPORUČENĚ na adresu City Jeans OS Máj CI 45/123, Dubnica nad Váhom, 018 41. Pokud balík nepošlete doporučeně, nemáte ani vy ani my doklad o tom, že jste ho opravdu k nám zaslali a může dojít k jeho ztrátě na poště. V tom případě nejsme povinni vám vrátit peníze za zboží.

Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva vyššie uvedený predávajúci (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverená spoločnosť Blueweb s.r.o., IČO: 46219765, so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, emailový kontakt: obchod@blueweb.sk, tel.: 0908 164 185, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Tovar a/alebo služby ponúkané v internetovom obchode nie sú určené pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa, meno a priezvisko Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu a/alebo zadaním otázky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu alebo Dotknutou osobou zadanej otázky ku konkrétnemu produktu či službe, sú: meno a priezvisko, miesto bydliska (mesto).

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky (ktorá spolu s odpoveďou Prevádzkovateľa slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách) na stránkach Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár prehodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využití služby Registrovaný zákazník

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služby Registrovaný zákazník, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, ktorú by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služby Registrovaný zákazník.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu, teda aj s riadnym fungovaním služby Registrovaný zákazník.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služba Registrovaný zákazník nie je určená pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Obchodné podmínky

Internetový obchod www.cityjeans.sk respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu náleží podle zákona. Ustanovení smluv, které jsou pro spotřebitele méně příznivé, než zákonná ustanovení chránící práva spotřebitelů jsou neplatné a místo nich platí tato zákonná ustanovení. Žádné ustanovení těchto pravidel proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ku prospěchu spotřebitele. V případě neúmyslné neshody ustanovení těchto pravidel s výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje jejich takto dodržovat.

1. Objednávka a uzavření smlouvy

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu cityjeans.sk, jehož provozovatelem je společnost Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, CHUDENICKÁ 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha (dále prodávající), jsou pro obě strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito nákupními i reklamačními podmínkami.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikne odesláním objednávky ze strany prodávajícího a jejím přijetím na straně kupujícího. Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami a porozuměl jim, zákazník bude přiloženým dokumentům v objednávce ještě jednou poučen o jeho právech. Kupující může uskutečnit objednávku zboží u prodávajícího pouze prostřednictvím internetového obchodu www.cityjeans.sk

Prodávající: Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, CHUDENICKÁ 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha

orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

2. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje:

- dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních. podmínek, které platí v den odeslání objednávky na adresu v rámci České republiky.

- dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během manipulace u přepravní společnosti.

- prodávající dodá objednané zboží na místo určené objednatelem, tedy kupujícím. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo dodání určené kupujícím. Zboží se dodává spolu s daňovým dokladem a formulářem na odstoupení od kupní smlouvy.

- v případě, že prodávající odešle omylem jiný druh zboží, nebo v jiné velikosti, než bylo kupujícím objednané, vrátí prodávající kupujícímu celou částku, kterou kupující za objednávku zaplatil včetně poštovného a balného nákladů vzniklých zákazníkovi po odeslání zásilky zpět prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na charakteru objednávky (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) Především při vyšší ceně objednávky, žádat kupujícího o platbu předem na účet. Také si prodávající vyhrazuje právo na autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě nesplnění autorizace objednatelem, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

Prodávající neodpovídá za:

- opožděné dodání zboží zaviněné přepravní společností,

- opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně zadanou adresou příjemce,

- za poškození zásilky zaviněné přepravní společností,

- nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku událostí, které nebylo možné předvídat.

Kupující se zavazuje:

-kupujúci potvrzuje, že si předmět koupě vybral v souladu s nabídkou prodávajícího v internetovém obchodě cityjeans.sk. Kupující prohlašuje, že s obchodními podmínkami je seznámen, a jsou pro něj srozumitelné.

- objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů,

- zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky,

3. Dodací lhůty

Dodávky objednaného zboží jsou provozními možnostmi prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Objednávky vyřizujeme zpravidla do 24 hodin, pošta Vám zásilku doručí do 1-3 pracovních dnů. Při nečekaných okolnostech se může doba dodání prodloužit. V takovém případě Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty Vašeho zboží a budete mít možnost objednávku stornovat, případně změnit objednávku.

Po odeslání vaší objednávky, Vám zašleme potvrzující mail, v případě, že Vám zboží do 3 dnů od odeslání nebude doručen, kontaktujte nás. Pomocí čísla zásilky, ji najdeme a problém vyřešíme.

Na převzetí vaší objednávky budete mít 10 dnů ode dne doručení na Vaši poštu.

4. Ceny zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.cityjeans.sk jsou platné v době objednání zboží. Suma 0, - € není platná a je chybnou cenou, toto zboží prosím neobjednávejte. Ceny a nabídka jednotlivých položek zboží zůstává stejná až do vyprodání zásob jednotlivých položek zboží. Slevy a akce platí do vypRedan zásob, pokud to není uvedeno v jiném konkrétním termínu a konkrétní částce.

Cena zboží je uvedena s DPH, prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny se rozumí v eurech (EUR).

V ceně zboží není započítáno poštovné a balné.

Dokladem o prodeji je faktura, která je odeslána elektronicky na váš email uvedený v objednávce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

5. Platby za zboží a poštovné

DOBÍRKA: Objednané zboží zasíláme kurýrem GLS na adresu udanou zákazníkem v objednávce. Zákazník za zboží zaplatí plnou částku při přebírání dobírky kurýrovi.

Poštovné (včetně balného) pro každou samostatnou objednávku při platbě na dobírku jsou 3.90 € včetně DPH.

Poštovné je uvedeno včetně balného.

6. Zrušení objednávky

Kupující má právo stornovat, zrušit zadanou objednávku kdykoliv i bez udání důvodu.

V případě, že kupující zaplatil část nebo celou cenu, bude mu tato částka vrácena ve lhůtě 14-ti dnů od stornování objednávky.

Zrušení objednávky realizujte prosím na telefonním čísle 0949 874 401 nebo prostřednictvím e-mailu: eshop@cityjeans.sk

7. Vrácení peněz

Podle § 7 zákona 102/2014 CFU, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dnů od jeho převzetí. Zboží je třeba vrátit na adresu ,Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, Cityjeans OS maj CI Dubnica nad Váhom 01841 V originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí zákazník. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu zboží před doručením prodávajícímu, proto se doporučuje, aby kupující zasílal zboží zpět prostřednictvím doporučené zásilky a pojištěné. Prodávající nepřevezme zboží vráceno zpět na dobírku. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena včetně přepravních nákladů s pojených s odesíláním zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli všechny platby které od něj přijal na základě smlouvy nebo souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků (prodávající je tedy povinen vrátit spotřebiteli kromě kupní ceny zboží i ostatní související náklady) neprodleně po zkontrolování vráceného zboží, nejpozději do 14 dnů od doručení. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu neprodleně po odstoupení od smlouvy spolu s fakturou (pokladním blokem) nebo její kopií.

8. Alternativní řešení sporů 1. Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: eshop@cityjeans.sk

2. Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

3. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

4. Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http: //www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-a... ... Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

5. Orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

6. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;

pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

7. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? Ev ... Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

9. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu vykonávat, je Evropské spotřebitelské centrum v ČR (ESC v ČR). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.esc-sr.sk.

O... osobních údajů

Ve smyslu zákona 122/2013 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu cityjeans.sk, společnost Onarbslo sro, se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací internetového obchodu cityjeans.sk .cz. současn se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka jeho osobní data vymaže ze své databáze. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování a evidence objednávek. Prosíme všechny právnické osoby, aby při nákupu uvedli všechny náležitosti, které vyžaduje zákon. Klient má možnost kdykoliv souhlas odvolat a žádat odstranění svých osobních údajů z databáze internetového obchodu cityjeans.sk. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že nikdy neposkytne žádné osobní údaje kupujícího spotřebitele a ani žádné další informace o kupujícím spotřebiteli třetí straně. Jedinou výjimkou jsou osobní údaje kupujícího spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

9.Doprava a Platba

Zboží vám bude doručeno na DOBÍRKU do 1-3 pracovních dnů kurýrem přepravní společnosti GLS. Kurýr Vás bude kontaktovat před jejím doručením a dodá Vám ji přímo na vámi uvedenou adresu.Tú je možné po domluvě s kurýrem změnit. Cena poštovného a balného jsou 3,90 €. 

Poštovné je účtováno podle hodnoty Vaší objednávky a způsobu platby:

Do 70 € (včetně) SR Nad 70 € ČR

Dobírka 3,90 € Zdarma 4 €

Osobní odběr zdarma Zdarma NE

Po odeslání vaší objednávky Vám zašleme potvrzující mail. V případě, že Vám zboží do 3 dnů od odeslání nebude doručen, kontaktujte nás. Pomocí čísla balíku se pokusíme problém vyřešit.

10. Ošetřování obuvi

Technický stav Vaší obuvi záleží od správné péče .Tento proces je třeba začít už od momentu nákupu tovaru.Odporúčame Vám, aby nové boty, ještě před nošením pořádně na-impregnovat.

Pokud jde o samotnou impregnaci je třeba rovnoměrně model impregnovat prostředkem který je vhodný pro daný typ kože.Pred impregnací je třeba se ujistit že boty nejsou mokré nebo vlhké.Po impregnaci je třeba počkat pokud impregnace vsákne, následně impregnaci opakujte .Impregnáciu je třeba od času od času opakovat, pokud čistíme obuv na mokro po každém takovém čištění je třeba model impregnovat .Nezáväzne na péči a regulérnost čištění modelu časem, na skutek mechanického opotřebení bot nebo atmosférických vlivů, působení impregnátu částečně prestáva.Je to proces přirozený, což nevyhnutelně vede k poklesu kvality obuvi a ve velké míře nezávazný ani od kvality modelu .Proto je třeba dbát o to aby prostředky které obuv chrání naši obuv byly nejlepší kvality, obsahující správné složení.

To jakou techniku a prostředek použít záleží na druhu kůže.

Druhy kůže a způsob péče

Kůže v obuvnické terminologii určuje kůže zvířat tj: kráva, ovce, koza, jejichž struktura vláken se konzervuje při garbovaní .Materiál takto specifikován / kůže / je nejstarším materiálem w historii módy používaným při výrobě obuvi.Neopakovateľné vlastnosti kůže jako: prodyšnost, propouštění vodní páry , hromadění vlhkosti, odolnost proti trhání, roztahování a vrácení do prvotní formy určuje že do dnešního dne je tento materiál nejpopulárnějším a nejvíce ceněným materiálem v obuvnickém průmyslu.

Kůže je natolik elastická že časem se zdokonalili i techniky garbovania .Triedenie takto upravené kůže rozlišujeme alespoň tucet .Při našich řadách Vám chceme představit několik nejhlavnějších, tak abyste mohli použít správné prostředky, díky čemuž zachováte prvotní vzhled i vlastnosti modelu.

kůže hladká

Hladké kůže jsou zpracovávány z vnitřní strany z tzv. strany lícovej.Povrch takové to kůže může být nejen hladký ale také tečkovaná, může mít strukturu lesklou nebo matnú.Žiaľ kůže není materiálem super odolným na vliv vnějších podmínek a velmi snadno propouští vodu Během dešťového počasí rychlejšímu opotřebení podléhají také kožené podrážky .Premočenú obuv je třeba nejprve d§kladne vysušiť.Po vysušení je třeba obuv naimpregnovat a následně použít pastu na boty určenou pro tento povrch .Velmi důležité je vložení výztuže do schnoucích bot, které zajistí udržení tvaru.

Nubuk a velur

Nubuk a velur jsou to kůže zrnisté nebo přetírán .V nubuku vnější strana je charakteristická krátkými vlákny, připomínajícími povrch broskve Velur zase na vnější straně má jednotlivá elastická vlákna, často je nazýván jako ,, Zams "V případě tohoto typu kůže doporučujeme zakoupit speciální kartáčky které dokonale čistí takový to povrch kůže, samozřejmě při obou zpracovávaných kůže je důležitá i impregnace .Na trhu jsou dostupné impregnační spreje.

Lakované kůže

Lakované kůže jsou kůže nebo materiály syntetické které mají speciální pokrytý povrch lakom.Materiály tohoto typu mají různé vzory a struktury, jsou hladké, strukturované, mačkané, metalické nebo jen lakované. V tomto typu kůže je velmi důležitá péče o obuv. Na trhu jsou dostupné prostředky které zachovají elasticitu obuvi. Lakovanou kůži doporučujeme čistit pomocí navlhčeného hadříku Nedoporučujeme impregnaci, neboť impregnace může narušit efekt lakované kůže .Odporúčame speciální krémy na lakovanou kůži a flanelovou hadřík.

Skóry Nappa i Brush

Jsou to kůže opracované z vnější strany kože.V takovém to procesu opracování je technika česání na jejímž základě dochází k vysokému lesku povrchu .Kože tohoto typu jsou hladké a velmi měkké .Vzhledem k jejich jemnou strukturu vymáhají speciální péči stejnou jako v případě kůže hladké .Oplatí se o takovou to obuv starat, čistit ji a impregnovat pravidelně.

materiály syntetické

Tohoto typu materiály povrchové jsou produkovány ze syntetických materiálů imitujících kůže přírodní nebo povrch / strukturu zcela novú.V případě tohoto typu materiálu pasta na ošetření kůže nesplňuje svou roli, nejjednodušší technika čištění je měkká navlhčená houbička.

textilní materiály

Jsou to materiály které jsou stále častěji využívány nejen na výrobu oblečení ale i bot Materiály jsou používány při výrobě letních modelech, ale w posledních letech i ve večerních / společenských modelech a při modelech každodenního používání .Pro péči takového to obuvi doporučujeme na sucho vykartáčovat a zajišťovat spray pro tento materiál .Odporúčame pěnové čističe které osvěží barvu a vyčistí .Upozornenie: takovou to obuv není možné prát! Pokud jde o tento materiál, po zmoknutí bot .odporúčame požít napínák do bot aby obuv nerozmělnili .Další pravidlo při takovém materiálu je používání obuvJak při obouvání.

Doufáme že výše informace Vám pomohou alespoň trochu při nákupu .Pokud máte další otázky klidně nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na naší stránce najdete kontaktní údaje .Pozývame Vás na nákup v našem internetovém obchodě.

11. Reklamační řád

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) zásilku nepřebírejte. V případě jeho poškození je nutné na místě sepsat s přepravcem zápis- protokol o zjištěných závadách způsobených během přepravy. Pokud balík navzdory viditelnému poškození obalu převezmete, je to na Vaši vlastní odpovědnost, reklamace z tohoto titulu nebudou uznány. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po prošetření a uzavření škodné události s přepravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový zboží.

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a občanským zákoníkem. Podle občanského zákoníku č.250 / 2007 je na každý zboží poskytnuta záruka 24 měsíců

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail. Zboží doporučujeme posílat buď formou balíčku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodáno čistý v normě základů hygienických standardů.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí prodávající

Zpáteční přepravu po vyřízení reklamace hradí prodávající.

V případě, že dojde k závadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé závady. V případě, že závada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým výrobkem nebo pokud si zákazník bude přát výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu. V případě, že bude závada zboží neodstranitelná a prodávající nebude mít k dispozici nový výrobek, zákazník si nebude přát podobný výrobek vrátí se zákazníkovi plná cena, kterou za zboží zaplatil včetně poštovného a balného nejpozději do 14 dnů od vzniku nároku.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,

- znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,

- vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem,

- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy) - při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze,

- mechanickým poškozením- roztržený, proříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.

Zárukase rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu:

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel (kupující / objednatel) právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel (kupující / objednatel) může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to spotřebiteli (kupujícímu / objednateli) nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel (kupující / objednatel) právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli (kupujícímu / objednateli), jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel (kupující / objednatel) nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel (kupující / objednatel) právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.

Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

O výsledku posouzení reklamace bude kupující informován neprodleně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace. Doporučenou poštou mu bude doručen protokol o reklamaci. Náklady s tímto spojené nese prodávající.

Průběžně se můžete informovat o stavu Vaší reklamace na telefonním čísle 0949 874 401 v pracovní dny od 09.00 do 17.00 hod. nebo prostřednictvím e-mailu cityjeanspuchov@gmail.com.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona 122/2013 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu cityjeans.sk, společnost Onarbslo sro, se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací internetového obchodu cityjeans.sk . Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka jeho osobní data vymaže ze své databáze. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování a evidence objednávek. Prosíme všechny právnické osoby, aby při nákupu uvedli všechny náležitosti, které vyžaduje zákon. Klient má možnost kdykoliv souhlas odvolat a žádat odstranění svých osobních údajů z databáze internetového obchodu cityjeans.sk. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že nikdy neposkytne žádné osobní údaje kupujícího spotřebitele a ani žádné další informace o kupujícím spotřebiteli třetí straně. Jedinou výjimkou jsou osobní údaje kupujícího spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

Informace o provozovateli www.cityjeans.sk

Provozovatelem internetového obchodu www.cityjeans.sk je:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 0949 874 401 nebo prostřednictvím e-mailu eshop@cityjeans.sk

Provozovatelem e-shopu www.cityjeans.sk je:

Obchodní jméno: Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, CHUDENICKÁ 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha

Č. účtu: SK53 0200 0000 0043 4136 1451

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Telefonický kontakt: 0949 874 401 (každý pracovní den od 9:00 do 15:00)

E-mailový kontakt: eshop@cityjeans.sk

Poštovní adresa: (vrácení zboží, reklamace a pošta)

Onarbslo s.r.o.,

OS MAJ CI 45/123

Dubnica nad Váhom

018 41

orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Používání materiálů ze stránky

© 2023 cityjeans.sk. Všechna práva jsou vyhrazena. Použití obsahu, či částí, hlavně rozmnožování a šíření fotografií, textů, obrázků elektronickým či mechanickým způsobem je bez písemného souhlasu od společnosti Onarbslo s.r.o., provozovatele www.cityjeans.sk zakázáno.

Vrácení zboží a reklamace

vratenie-tovaru-reklamacia.doc

+ -

Jak probíhá vrácení zboží?

Pokud vám přijde zboží, se kterým nejste spokojeni, pečlivě ho prosím zabalte spolu s visačkou a protokolem pro vrácení, který si můžete stáhnout přímo zde: Protokol. V protokolu vypište všechny požadované informace, uveďte číslo účtu ve klasickém tvaru a přibalte jej do balíku s vráceným zbožím. Balík doporučujeme poslat DOPORUČENĚ na adresu City Jeans OS Máj CI 45/123, Dubnica nad Váhom, 018 41. Pokud balík nepošlete doporučeně, nemáte ani vy ani my doklad o tom, že jste ho opravdu k nám zaslali a může dojít k jeho ztrátě na poště. V tom případě nejsme povinni vám vrátit peníze za zboží.

+ -

Kdy a jak mi budou vráceny peníze za vrácené zboží?

Hned, jak se zboží k nám dostane zpět, dojde k jeho kontrole našimi zaměstnanci a pokud je zboží v pořádku, nejpozději do 15 dnů od doručení k nám (obvykle je tato doba kratší) vám zašleme peníze na účet, který uvádíte na protokolu pro vrácení zboží. Proto je důležité, důkladně zkontrolovat číslo účtu, který uvádíte, aby peníze přišly tam, kam mají.

+ -

Jak zjistím, že se vrácený balík k vám dostal?

To, co si k nám váš vrácený balík dostal, zjistíte podle podacího čísla zásilky, který je uveden na podacím lístku z pošty. Pošta nabízí na své internetové stránce službu Sledování zásilek. Tam se dozvíte, kde se přesně váš balík nachází.  https://www.postaonline.cz/tra...

+ -

Co když i po uplynulé době 15 dnů od doručení balíku k nám, mi stále nepřišli peníze na účet?

V první řadě je třeba si zkontrolovat váš účet (Internetbanking), abyste se ujistili, že peníze ještě opravdu nepřišli. Stává se, že částky menší než 20 € nejsou oznámené sms-kou. Pokud zjistíte, že jsme vám peníze opravdu ještě neposlali, ihned nás kontaktujte buď na telefonní číslo +421 949 874 401 nebo na email eshop@cityjeans.sk a společně se pokusíme najít příčinu nepřipsání peněz na váš účet a vyřešit problém.

+ -

Jak probíhá výměna zboží?

Pokud se stane, že vám nesedne velikost, střih či barva oblečení nebo doplňků, máte možnost ho u nás bezplatně vyměnit. Výměna probíhá následovně:

1. Objednáte si nové zboží, za který chcete vyměnit ten původní a do poznámky k objednávce napíšete, že se jedná o výměnu zboží.

2. Nepoškozené zboží spolu s visačkou nám zašlete doporučeně na adresu City Jeans OS Máj CI 45/123 Dubnica nad Váhom, 018 41.

3. Po obdržení vráceného balíku od vás, zboží zkontrolujeme a odešleme vám novou velikost, barvu či jiný druh zboží, které jste si vybral / a.

+ -

Jak dlouho trvá výměna či vrácení zboží?

Vždy se snažíme splnit vaše požadavky v co nejkratším možném čase. Maximálně nám to však může trvat 14 dní.

+ -

Přišel mi poškozené zboží, jak mám dále postupovat?

Před odesláním a zabalením balíčku pro vás probíhá důkladná kontrola zboží. Avšak ajj my jsme lidé a může se stát, že se přehlédne určitý nedostatek a přijde vám zboží s nějakou chybou. V takovém případě postupujte stejně, jako při vrácení zboží.

+ -

Přišel mi jiné zboží, jak jsem si objednal / a, jak mám dále postupovat?

Naše balíky balí lidé a ne stroje, naše produkty se rychle obměňují a často jsou i velmi podobné. Proto je možné, že občas dojde k záměně zboží a odeslání toho špatného k vám. V takovém případě se vám omlouváme a prosíme vás, v co nejkratším možném čase nás kontaktujte na telefonní číslo +421 949 874 401 nebo na email eshop@cityjeans.sk a společně problém vyřešíme k vaší spokojenosti.

Informace o používaní cookies

S cílem zajistit řádné fungování tohoto webu ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webových stránek.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který web ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jeho prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webu nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookie?

Řada našich stránek používá soubory cookie, abychom uchovali:

 • vaše preference zobrazení, například nastavení kontrastu barev nebo velikosti písma;
   • skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat);
   • skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookie na této webové stránce.

   Rovněž některá videa, která jsou součástí našich stránek, používají soubory cookie pro anonymní sběr statistických údajů o tom, jak jste se tam dostali a které videoklipy jste si prohlédli.

   Povolení použití souborů cookie není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ním. Soubory cookie můžete vymazat nebo zablokovat. V takovém případě se však může stát, že určité funkcionality webu nebudou fungovat tak, jak by měly.

   Informace ukládané v souborech cookie se nepoužijí pro vaši osobní identifikaci a struktura údajů je plně pod naší kontrolou. Soubory cookie se nepoužívají pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v tomto textu.


   Používáme také jiné soubory cookie?

   Některé z našich stránek nebo podlokalit mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uvedené v předchozím textu. V takovém případě budou na dotčené stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookie poskytnuty podrobné údaje o jejich použití. Komise vás může požádat, abyste souhlasili s uchováním těchto souborů cookie.

   Jak kontrolovat soubory cookie

   Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu ručně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

   Jaké cookies používáme?

   1. Funkční a technické cookies – tyto cookies zajišťují řádné fungování naší webové stránky, například zajišťují funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku či odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta. Bez těchto cookies by naše webová stránka řádně nefungovala, jejich použití je nezbytné a proto si od vás neptáme souhlas k jejich uložení a přistupování k nim. Do této kategorie zařazujeme také cookies díky kterým pro vás uchováme obsah košíku i bez toho, abyste byli přihlášeni.
   2. Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informací o vyhledávání provedených na naší stránce a také ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom ji uměli udělat pro vás co nejjednodušší k používání. Jelikož u těchto cookies jsme provedli opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementována opatření, abyste snadno kontrolovali a omezovali využívání těchto cookies, neptáme si od vás k jejich používání souhlasu.
   3. Marketingové a reklamní cookies – tyto cookies používáme k tomu, abychom vám na naší stránce uměli zobrazovat obsah, který vás podle Vašich předchozích preferencí zajímá, a také za účelem zobrazování reklamy na základě Vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu.

   Vaše volby

   Existuje několik možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

   1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si vymazali nebo odmítli cookies. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby řádně fungovat.
   2. Třetí strany: k omezení cookies se dej využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info.
   3. Vlastní řešení partnerů: k omezení cookies také lze využít řešení nabízených jednotlivými partnery, která jsme uvedli výše.Kontaktujte nás

   Pokud byste měli ke cookies ak tomuto dokumentu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

   Doprava a platba

   Zboží vám bude doručeno na DOBÍRKU do 1-2 pracovních dnů kurýrem přepravní společnosti GLS. Kurýr Vás bude kontaktovat před jejím doručením a dodá Vám ji přímo na vámi uvedenou adresu.Tú je možné po domluvě s kurýrem změnit. Cena poštovného a balného jsou 99 kč. 

   Poštovné je účtováno podle hodnoty Vaší objednávky a způsobu platby:

   Do 70 € (vrátane) SR Nad 70 €ČR
   Dobierka 3,90 € Zadarmood 99 kč          
   Osobný odber zadarmo ZadarmoNIE
   Po odeslání vaší objednávky Vám zašleme potvrzující mail. V případě, že Vám zboží do 3 dnů od odeslání nebude doručen, kontaktujte nás. Pomocí čísla balíku se pokusíme problém vyřešit.

   + -

   Kolik stojí poštovné a jaká je doba dodání?

   Poštovné v rámci České republiky je 99 KČ, při objednávce nad 2000 KČ, poštovné neplatíte.

   Doba dodání jsou 3 pracovní dny.

   Přes víkendy ani svátky kurýrní společnost balíky neroznášejí.

   + -

   Jak zjistím, že byla moje objednávka přijata a odeslána?

   Hned, jak odešlete objednávku, přijde vám automatický e-mail se shrnutím vaší objednávky a potvrzením přijetí. Rovněž vám přijde i sms o přijetí. Pokud se tak nestane, znamená to, že vaši objednávku neevidujeme. V takovém případě zkontrolujte, zda jste odklikli v košíku možnost Objednávka s povinností platby. Když balíček pečlivě zkontrolujeme a zabalíme, předáme ho kurýrní společnosti GLS. V tom momentě vám přijde další e-mail o odeslání objednávky spolu s fakturou a rovněž sms od kurýrní společnosti, kde je i číslo balíku pro sledování (Sledování zásilek GLS

   + -

   Dá se změnit dodací adresa?

   Dodací adresa se dá změnit jen do momentu, dokud je balík u nás a není u kurýra. Proto je třeba, v co nejkratším možném čase nás kontaktovat, abychom dodací adresu mohli změnit. Pokud už je balík u kurýra, je třeba kontaktovat s konkrétním kurýrem a požádat ho o změnu adresy dodání, která se však nemůže výrazně lišit od původní adresy (tzn. Např. Změna z Prahy na Prešov apod.).

   + -

   Jakým způsobem mohu u vás platit?

   Na našem e-shopu odesíláme zboží kurýrem na dobírku a je možné platit pouze při převzetí zboží přímo kurýrovi, a to buď v hotovosti nebo kartou  v českých korunách.

   Dá se platit i převodem na učet nebo kartou přes zabezpečenou platební bránu

   + -

   Mohu u vás platit převodem předem na účet?

   Ne, náš e-shop tuto možnost nenabízí. Můžete platit pouze na dobírku, tedy při přebírání balíku od kurýra.

   + -

   Jak zboží posíláte?

   Zboží posíláme přepravní společností GLS, která zajistí, aby vám kurýr přinesl balík až k vám domů či do práce. Poštou neposíláme!

   + -

   Do jakých zemí zboží odesíláte?

   Naše zboží odesíláme do České a Slovenské republiky.